M-learning

کاربرد تلفن همراه و ساعت های هوشمند در جهت آموزش می تواند گامی حقیقی در جهت اجرای M-learning باشد .

در باره

این محموعه دارای بخش های مختلفی از جمله مشاوره آموزش قرن بیست و یکم ، تولید محتوای الکترونیکی ، تولید …