داور چندین دوره رسانه های دیجیتال

افتخار داشتم تا در جشنواره های دوم تا ششم رسانه های دیجیتال عضو کمیته داوری نرم افزارها باشم و در ششمین دوره افتخار دبیری گروه دانش آموزی را داشتم.