عضویت در کمیته تدوین تنها استاندارد ملی آموزش مجازی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به شماره ۱۰۰۰۰

جهت دریافت استاندارد اینجا کلیک کنید