همه ما در طی تحصیل و زندگی با اسطوره هایی دست نیافتنی در حوزه های علم و …

دانش مواجه بوده ایم. تعریف و تمجیدهایی که از آنها توسط معلمان و خانواده و دوستان انجام می شد باعث شد این تصویر در ذهن ما شکل بگیرد که این دانشمندان دارای قدرت های ذهنی خاص و استثنایی بوده اند و دیگر نمونه آنها هرگز بوجود نخواهد آمد. این نگاه از پایین به بالا نسبت به این دانشمندان، چنان در ذهن ما ریشه دوانده که اکثر ما در جامعه، خود را بسیار کم توان تر از آن می دانیم، بتوانیم حرف و ایده جدیدی را مطرح کنیم. در اینصورت باید باور کنیم، ما به چیزی دست یافته ایم که این اسطوره ها نتوانسته اند به آنها دست یابند و این با جایگاهی که برای ما در ذهنمان ایجاد کرده اند، در تناقض خواهد بود. نتیجه این خواهد بود که ما جرات و جسارت حتی فکر کردن به ایده های جدید را نداشته باشیم. اما آنچه واقعیت دارد این است که ما نیز وظیفه و سهمی در پیشرفت دانش بشری بر عهده داریم و می توانیم به هموار نمودن مسیر زندگی و حتی دانش بشری کمک نماییم.

شما هم در این مسیر سهمی و حقی دارید این سهم و حق را باید بدست آورید و این برای همه امکان پذیر است اما اینکه در چه حوزه ای ( دانش، تکنیک، هنر تجسمی، موسیقی، ورزش و یا …) و در چه سطحی می توانید گامی بشر را به جلو ببرید، بترتیب بستگی به موارد زیر دارد:

  1. باور شما از خودتان
  2. علاقه شما
  3. میزان کوشش تان
  4. دانسته های شما
  5. توانمندی های جسمانی شما (در صورت ارتباط مانند ورزش)

دیدگاهتان را بنویسید