اکثر ما در مکالمات روزمره تفاوت خلاقیت نوآوری وکارآفرینی رادر نظر نمی گیریم و …

این عبارات را به جای یکدیگر بکار می گیریم اما این عبارات هر یک مفهوم تخصصی خود را دارند که در اینجا بصورت مفهومی و خلاصه تفاوت خلاقیت نوآوری و کارآفرینی را بیان می کنیم. این مفاهیم مطرح شده چکیده تعاریف علمی مطرح شده هستند:

خلاقیت : تعاریف متفاوتی برای خلاقیت بیان شده که خلاصه مفهوم آنها این است که در خلاقیت ما مسئله جدیدی را یافته و راه حلی برای آن مطرح می کنیم و یا برای مسئله ای شناخته شده، راه حلی جدید و نو مطرح می کنیم.

نوآوری : اگر خلاقیت را عملی کرده و محصولی یا خدماتی قابل ارائه تولید کنیم آنگاه نوآوری انجام شده است.

کارآفرینی : اگر  محصول یا خدمات نوآورانه را وارد بازار رقابت کردیم و توانستیم آنرا بصورت موفق و در مقیاس وسیع به فروش برسانیم آنگاه توانسته ایم کارآفرین باشیم.

بنابراین ریشه نوآوری و کارآفرینی، خلاقیت است.

دیدگاهتان را بنویسید