درس‌های موجود

کلاس معکوس یا وارون

کلاس معکوس یا وارون

این دوره در مورد کلاس های معکوس و آموزش معکوس، روش ها، ابزارها و تک...
Course