مجموعه مدل های آموزشی جدید که در دهه های اخیر در جهان مطرح شده اند و ترویج و بومی سازی آنها در ایران

این دوره در مورد کلاس های معکوس و آموزش معکوس، روش ها، ابزارها و تکنیک های بکار رفته در آنها صحبت می کند.