در بسیاری موارد کارآفرینی را با اشتغالزایی Jobcreation اشتباه می گیریم اما…

کارآفرینی Entrepreneurship عرضه محصول یا خدمتی نو و خلاقانه برای اولین بار به بازار است در صورتی که اشتغالزایی ایجاد شغل برای بیکاران است.

کارآفرینی ممکن است با ایجاد اشتغال باشد و یا با تغییر محصول یک کارخانه یا تغییر خدمات یک موسسه و بدون ایجاد اشتغال جدید، انجام شود.

اشتغالزایی Jobcreation در اکثر موارد با تولید یک محصول جدید یا خدمت جدید ایجاد اشتغال نمی کند بلکه می تواند با ایجاد کارخانه جدید که محصولی موجود در بازار را تولید خواهد کرد و یا موسسه جدیدی که خدمات موجود در بازار را در مکانی جدید ارائه می دهد، ایجاد اشتغال جدید کند.

دیدگاهتان را بنویسید