کاربرد واقعیت مجازی Virtual real و واقعیت افزوده در آموزش می تواند به 

تجسم و درک بهتر پدیده ها، رویدادها و لمس بهتر آنها کمک شایانی نماید و فراگیران را وارد فضاهایی نماید که در گذشته تنها به تجسم یا حداکثر دیدین فیلم یا انیمیشن آن بسنده می شد.

دیدگاهتان را بنویسید